Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max3D Pro

Kết quả kỳ #145 ngày 18-08-2022
ĐB 054 425
G.1 769 905 090 191
G.2 623 196 094 770 595 235
G.3 236 172 683 195 757 415 410 361

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #144 ngày 16-08-2022
ĐB 324 569
G.1 121 772 473 218
G.2 994 721 361 741 190 792
G.3 429 724 650 050 143 999 024 069

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #143 ngày 13-08-2022
ĐB 351 327
G.1 116 778 053 663
G.2 503 648 533 372 013 746
G.3 143 623 652 526 341 097 665 221

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #142 ngày 11-08-2022
ĐB 162 738
G.1 035 703 547 491
G.2 908 915 863 381 598 070
G.3 452 911 311 508 955 306 236 074

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #141 ngày 09-08-2022
ĐB 922 107
G.1 641 280 866 878
G.2 269 967 987 417 817 542
G.3 494 340 096 702 319 540 224 490

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #140 ngày 06-08-2022
ĐB 543 468
G.1 500 894 463 738
G.2 756 698 832 745 399 637
G.3 804 123 427 827 216 004 699 268

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #139 ngày 04-08-2022
ĐB 846 393
G.1 456 222 814 537
G.2 976 293 296 112 455 779
G.3 203 265 039 070 085 216 594 157

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #138 ngày 02-08-2022
ĐB 808 595
G.1 739 568 770 583
G.2 134 987 480 967 326 114
G.3 656 362 373 345 842 055 581 637

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #137 ngày 30-07-2022
ĐB 786 969
G.1 232 192 914 441
G.2 871 918 685 966 955 965
G.3 205 626 830 107 996 551 689 719

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #136 ngày 28-07-2022
ĐB 775 705
G.1 461 686 467 811
G.2 565 774 553 668 647 899
G.3 862 256 656 256 481 999 758 041

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro