Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
3.33% 1 lượt
09
10.00% 3 lượt
10
3.33% 1 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
6.67% 2 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
6.67% 2 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
3.33% 1 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
3.33% 1 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
3.33% 1 lượt
23
3.33% 1 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
10.00% 3 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
3.33% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
13.33% 4 lượt
45
0.00% 0 lượt

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86