Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
3.33% 1 lượt
09
3.33% 1 lượt
10
3.33% 1 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
6.67% 2 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
3.33% 1 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
3.33% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
6.67% 2 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
6.67% 2 lượt
30
3.33% 1 lượt
31
3.33% 1 lượt
32
3.33% 1 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
6.67% 2 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
3.33% 1 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
3.33% 1 lượt
43
3.33% 1 lượt
44
3.33% 1 lượt
45
3.33% 1 lượt

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86