Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
6.67% 2 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
6.67% 2 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
3.33% 1 lượt
09
3.33% 1 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
3.33% 1 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
10.00% 3 lượt
18
3.33% 1 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
3.33% 1 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
6.67% 2 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
6.67% 2 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
3.33% 1 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
3.33% 1 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
6.67% 2 lượt
38
3.33% 1 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
3.33% 1 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
3.33% 1 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
0.00% 0 lượt