Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
3.33% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
6.67% 2 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
3.33% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.33% 1 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
3.33% 1 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
3.33% 1 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
3.33% 1 lượt
21
6.67% 2 lượt
22
3.33% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
3.33% 1 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
6.67% 2 lượt
34
6.67% 2 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
10.00% 3 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
3.33% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
3.33% 1 lượt
43
3.33% 1 lượt
44
3.33% 1 lượt
45
0.00% 0 lượt