TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.37% 3 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.73% 14 lượt
03
1.48% 12 lượt
04
1.23% 10 lượt
05
0.74% 6 lượt
06
0.62% 5 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
1.36% 11 lượt
09
0.74% 6 lượt
10
1.11% 9 lượt
11
0.99% 8 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
0.37% 3 lượt
14
0.99% 8 lượt
15
1.48% 12 lượt
16
1.11% 9 lượt
17
0.62% 5 lượt
18
1.36% 11 lượt
19
0.86% 7 lượt
20
0.74% 6 lượt
21
1.60% 13 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
1.11% 9 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.62% 5 lượt
27
0.99% 8 lượt
28
0.74% 6 lượt
29
0.99% 8 lượt
30
0.99% 8 lượt
31
1.36% 11 lượt
32
0.74% 6 lượt
33
1.48% 12 lượt
34
0.49% 4 lượt
35
1.48% 12 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.99% 8 lượt
38
0.86% 7 lượt
39
1.60% 13 lượt
40
0.49% 4 lượt
41
0.37% 3 lượt
42
1.60% 13 lượt
43
0.99% 8 lượt
44
1.48% 12 lượt
45
0.62% 5 lượt
46
1.73% 14 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
0.99% 8 lượt
49
0.99% 8 lượt
50
0.99% 8 lượt
51
0.37% 3 lượt
52
1.11% 9 lượt
53
0.86% 7 lượt
54
0.74% 6 lượt
55
1.11% 9 lượt
56
1.23% 10 lượt
57
0.74% 6 lượt
58
0.25% 2 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
0.37% 3 lượt
62
1.11% 9 lượt
63
1.48% 12 lượt
64
0.99% 8 lượt
65
0.62% 5 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
0.86% 7 lượt
68
0.99% 8 lượt
69
0.99% 8 lượt
70
0.86% 7 lượt
71
1.36% 11 lượt
72
1.36% 11 lượt
73
0.99% 8 lượt
74
0.62% 5 lượt
75
1.36% 11 lượt
76
0.86% 7 lượt
77
1.11% 9 lượt
78
0.74% 6 lượt
79
0.86% 7 lượt
80
0.99% 8 lượt
81
1.48% 12 lượt
82
1.73% 14 lượt
83
0.74% 6 lượt
84
1.23% 10 lượt
85
1.36% 11 lượt
86
0.62% 5 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
1.11% 9 lượt
89
0.62% 5 lượt
90
1.36% 11 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
0.49% 4 lượt
93
0.74% 6 lượt
94
1.23% 10 lượt
95
0.74% 6 lượt
96
1.73% 14 lượt
97
1.23% 10 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
1.48% 12 lượt

Quảng cáo