TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
31 4 lượt 24 2 lượt 02 14 lượt
02 3 lượt 94 2 lượt 46 14 lượt
03 3 lượt 01 1 lượt 82 14 lượt
19 3 lượt 07 1 lượt 96 14 lượt
62 3 lượt 14 1 lượt 21 13 lượt
73 3 lượt 15 1 lượt 39 13 lượt
75 3 lượt 23 1 lượt 42 13 lượt
82 3 lượt 26 1 lượt 03 12 lượt
84 3 lượt 33 1 lượt 15 12 lượt
96 3 lượt 36 1 lượt 33 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 98 1 lượt 58 2 lượt
93 1 lượt 96 1 lượt 61 3 lượt
90 1 lượt 91 1 lượt 51 3 lượt
88 1 lượt 89 1 lượt 41 3 lượt
87 1 lượt 88 1 lượt 13 3 lượt
86 1 lượt 82 1 lượt 00 3 lượt
81 1 lượt 81 1 lượt 92 4 lượt
80 1 lượt 80 1 lượt 40 4 lượt
79 1 lượt 79 1 lượt 34 4 lượt
78 1 lượt 77 1 lượt 89 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 04, 06, 09, 15, 16, 20, 21, 24, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 51, 52, 54, 58, 59, 61, 65, 67, 70, 77, 85 00, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 95, 97, 99

Quảng cáo