TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
42 4 lượt 09 2 lượt 79 16 lượt
90 4 lượt 66 2 lượt 61 15 lượt
05 3 lượt 69 2 lượt 69 15 lượt
09 3 lượt 74 2 lượt 42 14 lượt
22 3 lượt 89 2 lượt 71 14 lượt
27 3 lượt 10 1 lượt 89 13 lượt
29 3 lượt 12 1 lượt 09 12 lượt
51 3 lượt 19 1 lượt 10 12 lượt
54 3 lượt 35 1 lượt 28 12 lượt
65 3 lượt 36 1 lượt 32 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 96 1 lượt 76 1 lượt
97 1 lượt 82 1 lượt 64 2 lượt
96 1 lượt 79 1 lượt 88 3 lượt
95 1 lượt 73 1 lượt 77 3 lượt
85 1 lượt 71 1 lượt 43 3 lượt
84 1 lượt 64 1 lượt 68 4 lượt
83 1 lượt 56 1 lượt 58 4 lượt
81 1 lượt 52 1 lượt 53 4 lượt
77 1 lượt 50 1 lượt 46 4 lượt
75 1 lượt 49 1 lượt 45 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 02, 04, 08, 10, 14, 20, 24, 26, 30, 31, 34, 36, 43, 46, 48, 53, 55, 57, 60, 63, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 88, 92 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99

Advertisements

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86