TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
34 5 lượt 11 2 lượt 11 16 lượt
07 4 lượt 18 2 lượt 23 16 lượt
31 4 lượt 47 2 lượt 27 14 lượt
56 4 lượt 67 2 lượt 34 14 lượt
01 3 lượt 77 2 lượt 74 14 lượt
15 3 lượt 08 1 lượt 07 13 lượt
20 3 lượt 09 1 lượt 42 13 lượt
26 3 lượt 19 1 lượt 13 12 lượt
38 3 lượt 20 1 lượt 20 12 lượt
42 3 lượt 22 1 lượt 22 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
95 1 lượt 94 1 lượt 36 2 lượt
94 1 lượt 88 1 lượt 53 3 lượt
92 1 lượt 85 1 lượt 02 3 lượt
90 1 lượt 81 1 lượt 99 4 lượt
89 1 lượt 78 1 lượt 96 4 lượt
87 1 lượt 69 1 lượt 88 4 lượt
85 1 lượt 56 1 lượt 31 4 lượt
82 1 lượt 50 1 lượt 10 4 lượt
80 1 lượt 49 1 lượt 00 4 lượt
77 1 lượt 45 1 lượt 95 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 03, 08, 09, 12, 19, 21, 24, 25, 30, 32, 36, 43, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 62, 64, 66, 69, 73, 74, 76, 84, 86, 91, 96, 99 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo